Test http://www.chineseworldnet.com/node/135
環球財經 ChineseWorldNet.com

下面是 PTR 與競爭對手在一些關鍵指標上的詳細比較:
代碼PTRECSNPYPFRDS.ARDS.B
交易所NYSENYSENYSENYSENYSENYSE

股價表現

最後成交價$68.6022.8185.0914.4764.4865.92
最後成交量 (百)2,0365,8012,1864,69322,6827,253
1周漲跌%-3.90-7.20-2.60-3.90-1.80-1.70
4周漲跌%-7.40-14.10-6.60-11.10-5.40-5.10
13周漲跌%3.10-13.605.907-8.00-10.20
26周漲跌%12.10-28.809.60-17.80-9.50-11.90
52周漲跌%0.90-60.40-1.80-8.00-23.50-25.20

估值水平

市盈率15.9912.499.655.9611.5111.77
市盈率與行業比值%113665514147N/A
市盈率與子行業比值%168990766170N/A
市銷率0.372.170.260.530.690.71
市凈率1.161.780.971.241.13N/A
市現率5.809.404.703.105.20N/A

增長速度

季度營收增長率%-22.50-40.60-100.003.30-38.80N/A
年度營收增長率%-1.20-21.30-4.1021.30-6.70N/A
3年營收年複合增長率%5.36-12.964.7425.67-5.03N/A
5年營收年複合增長率%15.8915.5818.0317.81N/AN/A
季度EPS增長率%-84.20-96.20-100.00-32.60-3.10N/A
年度EPS增長率%-19.20-53.90-28.7035.50-9.40N/A
3年盈餘年複合增長率%-7.85-46.51-17.9623.22-21.62N/A
5年盈餘年複合增長率%-1.62-0.84-7.65-2.78N/AN/A

公司規模

雇員總數812,85811,682446,22519,07281,00081,000
股票市值$201,868,608,99946,893,590,282106,884,185,8835,691,236,114263,289,410,468263,289,410,468
過去12個月營收$558,186,000,00016,107,228,000,000615,238,000,000145,775,000,000102,228,000,000102,228,000,000
過去12個月盈餘$8,392,326,218556,285,9857,727,277,856963,325,32314,725,000,000N/A

盈利能力

毛利率%25.7839.3028.5517.5011.5511.55
息稅前利潤率%6.9132.524.5727.279.869.86
EBITDA利潤率%1735.30N/A29.2010.40N/A
股本回報率%1.7322.796.7415.1011.8811.88
投入資本回報率%3.301.80N/A7.107.20N/A
資產回報率%0.869.683.175.155.795.79

股票數據

機構持股比例%0.301.600.9034.608.903.70
沽空股數/日均成交量2.3015.6021.401.303.10
沽空股數佔流通股比例%N/AN/AN/AN/AN/AN/A